Vinaora Nivo Slider
 • ข่าวการสอบ/ทุนการศึกษา
 • สมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • ข่าวอื่นๆ
next
prev

รายชื่อผู้บริจาคจัดซื้อรถบัสประจำ ร.ร. ล่าสุด

ชื่อ-นามสกุล บริจาค
ครูจิราภรณ์ พรหมสาขาฯ 1,000
ครูสุคนธ์ พรหมสาขาฯ 1,000
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 47,50 25,580
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 4,400
นายมณฑล คำคลี่ 10,000
นายภูเบศ ภธรรมวัฒน์,นางจิราวดี ภธรรมวัฒน์ 2,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2,999
นางนิตยา บุญรักษา 1,000
นายสุพจน์ ผิวหอม 5,000
นางยืนเพชร นนทะศรี 1,000
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 21,22 41,500
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 14 165,999
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 248
ศิษย์เก่าสกลราช-สกลรัตน์-การช่างสตรี 23,500
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 22,27 27,000
สกลราช รุ่น 30,33 20,000
หจก.เจริญศรีเชลล์ 50,000
ศิษย์เก่าสกลราช-สกลรัตน์ รุ่น 02 20,000
นายต้นเย่า พันธนิมิต 500
ครูประกิต วรรณพงษ์ 1,000
สกลราช รุ่น 15 16,000
นางสาวภาวิณี คำสวัสดิ์ 1,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 500
นายวิทยา วงศ์กาฬสินธุ์ 2,000
นางพรรณิพิศ กมลเพ็ชร 500
นางพวงจันทร์ อรุณกมล 400
เด็กหญิงรมิดา โคตรพรหม 200
นางสาวพรชสอน หลอดเงิน 500
นางสาวถิรนันท์ โคตรสมบัติ 300
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 33,36 24,500
นางนิกร ชาญเชาว์ 500
ศิษย์ปัจจุบัน ม.1-ม.6 44,633
ม.รุ่นแรก 34,000
นางสาวปรดา พรหมพิทักษกุล 10,000
สกลราช - สกลรัตน์ รุ่น 10 12,000
นางสาวภาวิชญา พิลาวรรณ 100
นายกิตตินัฐ พิลาวรรณ 200
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 1,010
ขอนแก่นทีทีดีจำกัด 2,000
ครูดาวิล สาขามุละ 3,000
นายตรวงสิทธิ์ พงศ์พิศ 30,000
กลุ่มสายใย สกลราช 20 21,600
พระครูศรปริยัตยาลังการ 5,000
นางสาวอรชร พีระธรรม 500
ครูศรีวรรณ วัฒนะศิลป์ 500
ศิษย์เก่าสกลราชวิทยานุกูล รุ่น 26,29 11,500
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภน 110,000
SKR รุ่น 29,32 26,000
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 45,000
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 04 10,000
อาจารย์พรศักดิ์-อาจารย์ทรงศรี จันทร์อ่อน 10,000
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 07 3,200
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 2,700
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชฯ ธีระพล บัวดี 1,000
ครูสุชาดา เสียงเพราะ 1,000
ครูรุจิพัชญ์ อรุวิวัฒนานนท์ 2,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 594
นางสาวธมลวรรณ วงศ์นรา 500
นายขจรศักดิ์-นางขนิษฐา ประทุมรัตน์ 5,000
ศิษย์เก่าสกลราช รุ่น 25,28 60,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 1,720
ครูอรุณรัตน์ กิ่งโก้ 5,000
นายเจษฎากร-นางสาวญานิกา ดอนทอง 5,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 3,899
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 2,100
นางวชิรา ชาติชำนิ 1,000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1,000
ศิษย์เก่าสกลราช, สตรีสกลรัตน์ รุ่น 09 7,000
นางสาววิจิตรา ชาปากดี 1,000
ว่าที่ พ.ต.ธงชัย ประวีณานนท์ 1,000
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 6,400
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 4,900
ครูสว่าง-ครูเจียมจันทร์ สืบสวน 8,000
นายสมัย เจริญพร 1,000
นายวีรพจน์ พ่อลิละ 500
นายศักดิ์สกล วาจาสัตย์ 1,000
ร้านแม่ตุ๊ก 3,000
ศิษย์เก่า รุ่น ๒๘,๓๑ 50,800
ตระกูลแต้ศิริเวช 50,000
นายอนุชา ภิญญะพงษ์ 1,000
นางศุภวรรณ มองเพชร 17,500
นายสุชิน เชี่ยวชาญวัฒนา 2,000
ศิษย์เก่า รุ่น 18 60,000
ครอบครัวครูถนอมจารุมณี 10,000
ครูจรุงศรี โฮมวงศ์ 1,000
นางสาวนิศากร แก้วกิ่ง 1,000
นางสาวชาวาลา ฤทธิ์ฤาชัย 1,000
นายวัฒนา เศรษฐีธร 100
ศิษย์เก่ารุ่น 16 46,100
ศิษย์เก่ารุ่น 17 , 19 81,400
ครูสรวงสมร อุทัยดา 500
ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.สกลราชฯ 3,000
นางทิพย์รัตน์ ไชยสงคราม 1,000
นางอำไพ ญาณสมบัติ 2,000
นางสถาพร ทะชัยวงศ์ 3,000
ม.รุ่นสอง SKR 27 51,000
ครูธัญรัชต์ ศรีทุม 1,000
นางแท่น ราชนา 500
นางสาวทองใบ ยางงาม,นางกิตติพร อาจวิชัย คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 9,000
คุณครูเบญญาภา ขาวไป๋ 1,000
คุณสมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล รุ่น30,33 10,000
ครอบครัวคุณครูปรัชญา สมบูรณ์รัตน์ 10,000
บริษัท ไอที สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด 20,000
ครูจิราวัฒน์ ยะชัยศรี 1,000
ครูวิลัยภรณ์ บุญโยทยาน 2,000
นางสาวณัฏฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์ 3,000
ชมรมครูรักษ์สกลราชวิทยานุกูล 10,000
ครอบครัวครูวรเดช-ครูระยงค์ จันทร์คามคำ 15,000
นางนิวาส บุตรธนู 2,000
นายถนอม-นางดรุณี จารุมณี 2,000
นายประยูร ศิริโชควัฒนานนท์ 3,000
นางอรัญญา แสงสิริวิชโย 1,000
นายพิน จักรเสน 3,000
นายธานินทร์ โล่อุทัย 1,000
นางอัญญานี ทิพย์เสนา 1,000
นายประภาส วงศ์กาฬสินธุ์ 2,000
นางธิยารัตน์ แก้วคล้ายขจรศิริ 5,000
นางสาวจันจิราพร ทันอินทร์อาจ 10,000
นายพงศ์ทวี นาคะผิว 3,000
นางศรีวัฒนา สมพงษ์ 5,000
คุณทัศนภรณ์ เหิรเมฆ 1,000
นางขวัญเวียง บุญถนอม 5,000
นางวนิชา นาวีกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 2,000
นางวรรณสุดา จันทร์คามคำ 1,000
นายชูศักดิ์-นางพิสมัย ร้อยพิลา รุ่น 15 2,000
นางสาวจารุณี บิดร รุ่น 15 1,000
นางวรณี บุญอยู่ รุ่น 13 20,000
นางอัจฉรา จามน้อยพรม 10,000
นางสาววรวรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ รุ่น 15 10,000
นางวิลาวัลย์ คงคำ รุ่น 32,35 5,000
นางสาวกิ่งแก้ว จรูญธรรม รุ่น 15 20,000
นางเกษร หนุยจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1,000
นายวิทยา กิ่งโก้ (รุ่น12) 1,000
นายวราพจน์ บุตราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (รุ่น15) 3,000
ศิษย์เก่าสกลราชฯ รุ่น 12 74,600
ศิษย์เก่าสกลราชฯ รุ่น 07 200,500
นางผุสดี บุญหงษ์ 7,000
นายวรพจน์ พรหมสาขาณสกลนคร 5,000
นางภัทรามาส เพ็ญสุภา 10,000
นายประทวน สมบูรณ์ 10,000
กลุ่มศิษย์เก่า สกร.๒๑, ๒๓ 40,000
นายวุฒิชาติ คำผุย 10,000
นายกฤษฎากร อุปโคตร 5,000
ผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.สกลราชฯ 2,000
นางสังวร คำแก้ว 30,000
นางศรีสุดา พลศักดิ์ 10,000
นายประทวน ศิริเดชไชยวงศ์ 20,000
นายเกรียงศักดิ์ ฐานวิเศา 5,000
ด.ต.เชี่ยวชาญไชย สาริบุตร 10,000
นายสุรศักดิ์ โต๊ะมีเลาะ 10,000
คณะผู้เกษียณปีการศึกษา 2557 13,800
นางสาวนวลขจร ทีฆธนานนท์ 20,000
คณะครูนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 2,000
นายวราพจน์ บุตราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (รุ่น15) 1,999


ยอดเงินรวม
: 2,028,581 บาท

โครงการจัดซื้อรถบัสประจำ ร.ร.          ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  นอกจากการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันคุณภาพ

อ่านบทความทั้งหมดประกันคุณภาพ  

ข่าวการศึกษา

ภาพโครงการจัดซื้อรถบัส

 • DSC_3301.JPG
 • DSC_3303.JPG
 • DSC_3304.JPG
 • DSC_3306.JPG
 • DSC_3309.JPG
 • DSC_3310.JPG
 • DSC_3311.JPG
 • DSC_3315.JPG
 • DSC_3316.JPG
 • DSC_3317.JPG
 • DSC_3318.JPG

สารสนเทศ

อ่านบทความทั้งหมด

ค้นข่าวมาเล่า

แผนที่ โรงเรียนสกลราชฯ

Comments บทความ

ผู้เยี่ยมชม - จณิสตา กล้าหาญ

ติดต่อเรา

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

Sakolrajwittayanukul School 
74/26 Sai Sawrong rd. That ChoengChum
Amphoe Muang 
SakonNakhon Province 47000

Tel : 0-4271-3566 ต่อ 222
Fax : 0-4271-1788
Website:http://www.sakolraj.ac.th