หน้าหลัก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
Slider

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายธีระพล บัวดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายพัสกร ทวีกิตติเกษม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายอังกูล จันทวงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
Slider

รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

กิจกรรมในโรงเรียน

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

บุคลากร

ไม่สังกัดกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร