ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรมน  คอมแพงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านสัมภาษณ์ (MD02) มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรมน  คอมแพงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  ด้วยครับ
ที่ผ่านสัมภาษณ์ (MD02) และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น