ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธารน้ำ พูลเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธารน้ำ พูลเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561