ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา บานแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา บานแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด