ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต  อุเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต  อุเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561