ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรี  พาเสน่ห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรี  พาเสน่ห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด