เป้าประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กล่าวข้างต้น ได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

ด้านโรงเรียน  


                    1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

                    2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
                    3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
                    4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและ
                        เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มี
                        ผลงานทางวิชาการสู่สากล

 ด้านครู  

                   1. ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ มี
                       ความสามารถ และใช้การวิจัย  สื่อ  นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

 ด้านนักเรียน 

                   1. นักเรียนมีความเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร ได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทาง
                       ความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
                   2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม