ทำเนียบผู้บริหาร  

รายนามครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ จำนวนครู ชั้นเรียน ห้องเรียน  

  

ปี พ.ศ.  

รายนาม  

ครู  

ห้องเรียน  

นักเรียน  

ชั้นที่เปิดสอน  

ก่อน 2454 

1. พระครูดำ 

ไม่ปรากฏ 

2454-2461 

2. ขุนบริริรักษ์สิกขาการ

ไม่ปรากฏ 

2461-2463 

3. ราชบุรุษทัศน์ วีระกุล

ป.1-ม.3 

2463-2472 

4. ขุนภูมิศักดิ์ศึกษาการ (สอน ภูมิศักดิ์)

10 

289 

ป.1-ม.4 

2472-2482 

5. นายสนิท สุวรรณทัต ป.ม. 

15 

10 

279 

ป.1-ม.6 

2482-2483 

6. นายถวิล สุริยนต์ ป.ม. , อ.บ. , ธ.บ. 

16 

22 

321 

ม.1-ม.6 

2483-2485 

7. นายสนอง สุขสมาน ป.ม. , อ.บ.

16 

313 

ม.1-ม.6 

2485-2487 

8. นายพิษณุ ชัชวาลปรีชา ป.ม.

15 

364 

ม.1-ม.6 

2487-2490 

9. นายเรวัต ชื่นสำราญ ป.ม.

16 

275 

ม.1-ม.6 

2490-2494 

10. นายเหลือ คำพิทักษ์ ป.ม.

15 

377 

ม.1-ม.6 

2494-2503 

11. นายแก้ว อุปพงษ์ ป.ม. 

15 

15 

611 

ม.1-ตว.1 

2503-2511 

12. นายสุวิต โรจนชีวะ ป.ม. , ธ.บ.

108 

72 

2197 

ม.ศ.1-ม.ศ.5 

2511-2517 

13. นายสำเริง นิลประดิษฐ์ ป.ม. , กศ.บ. 

108 

72 

2197 

ม.ศ.1-ม.ศ.5 

2517-2529 

14. นายมงคล สุวรรณพงษ์ ป.ม. , นบ.ท. 

205 

72 

3468 

ม.1-ม.5 

2529-2533 

15. นายนิรัตน์ วิภาวิน ป.ม. , ศศ.บ. 

109 

72 

3502 

ม.1-ม.6 

2533-2535 

16. นายบุญธรรม กัลยาบาล กศ.บ. , ศษ.ม.

196 

72 

3451 

ม.1-ม.6 

2535-2538 

17. นายล้วน วรนุช พ.ม. , กศ.บ. 

193 

74 

3404 

ม.1-ม.6 

2538-2541 

18. นางสุมาลี บุญยารมย์ อ.บ. , M.Ed

199 

78 

3449 

ม.1-ม.6 

2541-2544 

19. นายแสง ชานัย กศ.บ. , ศศ.ม.

172 

86 

3976 

ม.1-ม.6 

2544-2549 

20. นายเบญจกูล ศิริพรรณ กศ.บ. , น.บ. , กศ.ม.

180 

80 

4041 

ม.1-ม.6 

2549-2553 

21. นายสมชาย โสมรักษ์ กศ.บ. , วท.ม.

188 

82 

3938 

ม.1-ม.6 

2554-ปัจจุบัน 

22. นายประทวน สมบูรณ์ กศ.บ. , ศษ.ม. 

195 

88 

4182 

ม.1-ม.6 

บทความล่าสุด

grade

Facebook Sakolraj

Templates by BIGtheme NET