รายชื่อกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีการศึกษา 25558

1. ผศ.ดร. วัฒนา    สุวรรรณไตรย์   ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร. ไชยา      ภาวะบุตร  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางวิจิตร          อุ่นสากล  กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
4. นายสุมนิศร์        ฑีฆธนานนท์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นายเอกพร        นักความสุข กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
6. พระเทพสิทธิโสภณ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
7. พระครูปลัดศรีธรรมรัตน์  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. ผศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายประสาท      ตงศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสมบูรณ์     อึงอารี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายรังสรรค์     บุตรพิมพ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสมชาย      โสมรักษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายวิบูลย์        วิชาศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายประยูร       สิริโชควัฒนานนท์  กรรมการผู้แทนครู
15. นายประทวน    สมบูรณ์   กรรมการและเลขานุการ

บทความล่าสุด

grade

Facebook Sakolraj

Templates by BIGtheme NET