นางอำไพ  ญาณสมบัติ 

 นางสิริพรรณ  นามละคร

นางบังอร  ผานะวงศ์ 

 

นางธนตพร  พูนปริญญา