ผู้บริหาร

นายยงยุทธ เขื่อนขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

Email : yongyuth@sakolraj.ac.th
Tel : 0817683094

นางเกษร หทัยภัทรพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

Email : kesorn@sakolraj.ac.th
Tel : 0863925699

นายธีระพล บัวดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

Email : teeraphon@sakolraj.ac.th
Tel : 0879458135

นายอังกูล จันทวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

Email : angkun@sakolraj.ac.th
Tel : 0849578515

นายพัสกร ทวีกิตติเกษม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Email : passakorn@sakolraj.ac.th
Tel : 0817290636