กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่พ.ต.ธงชัย ประวีณานนท์

 

นายจักรพันธ์ สาระวรรณ

 

นายวิทวัฒน์ วงศ์บาตร

 

นางสาวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี

 

นางเยาวลักษณ์ ชัยทัด

 

นายอดิศักดิ์ บิดร

 

นายอุดมชัย จันทพรหม