กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสัจจา ศิลปรัศมี

 

นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ

 

นางสาวเรวดี ระภาเพศ

 

นายวุฒิชัย นาคแสง

 

นางสาวณัฎฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์

 

นางสาวดารากุล ชุมปัญญา

 

นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์

 

นางวิลาวัลย์ คงคำ

 

นางภัทรามาส เพ็ญสุภา

 

นางวชิรา ชาติชำนิ

 

นางนิตยา บุญรักษา

 

นางสาวปิยวรรณ ชโลธร

 

นางพรทิพย์ พงษ์พันนา

 

นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร

 

นางสาวนิศากร วังคำ

 

นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล

 

นางสาวธัญชญา กระจายกลาง

 

นายชัยทวี มีไกรราช

 

นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้

 

นายพงษ์ศักดิ์ บัวระภา

 

นางสาวอภิญญา นามแสง

 

นางสาววชิรญาพร ชำนาญเวช

 

นายพงษ์เทพ สารนอก

 

นางสาวปาลิกา พืชสิงห์

 

นายประภาษ สมยาภักดี

 

นางสาววารุณี หน่อแก้ว

 

นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี

 

นางสาวรุ่งทิพย์ นาถโกษา