กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุคนธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

 

นางสาวธีราภรณ์ พุฒธรรม

 

นายรัฐศาสตร์ สวัสดิ์มูล

 

นายจิโรจน์ อณาชัย

 

นายวัฒนา สุวรรณคุณ

 

นายอัษฎาวุธ คำเนียม

 

นายวิษณุพงษ์ มังศรี

 

นายฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง

 

นายธนัญชัย ทาบุดดี

 

นายอุระ ศรีอิสาณ