กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนพพร ทิพย์สุวรรณ

 

นายอานนท์ มโนธรรม

 

นางอรพิน พานพินิจ

 

นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล

 

นางราตรี ศิลารักษ์

 

นางมณีรัตน์ วุฒิสาร

 

นางสุชาดา เสียงเพราะ

 

นางเกษมณี เรืองเพชร

 

นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์

 

นายประสาท พ่อคำจันทร์

 

นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง

 

นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

 

นางชุติมา รายณะสุข

 

นายศักดา สินธุระวิทย์

 

นางจรีพร ราชพิลา

 

นางสาววชิราวรรณ นาระคล

 

นางตติญา มงคลแสน

 

นางสาวดารินทร์ จันตะเสน

 

นายทศพล สิงห์คำมา

 

นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

 

นางสาวอาจรีย์ ฤทธิวงศ์

 

นายสายฝน กุละนาม

 

นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ