หน้าหลัก

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
Slider

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หทัยภัทรพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
นายพัสกร ทวีกิตติเกษม
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายอังกูล จันทวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Slider

รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง สมัครงาน

กิจกรรมในโรงเรียน

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

บุคลากร

ไม่สังกัดกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร