ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ เนื่องในโอกาส สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์

เนื่องในโอกาส สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยปทุมธานี