ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ อุสาพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุวัฒน์ อุสาพรหม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561