ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวีร์ อภิวันทนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภาวีร์ อภิวันทนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด