ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร ไตรยราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  ที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกร ไตรยราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด