ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกุล  คำเรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกุล  คำเรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด