ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต  อุเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาสังคมศึกษา ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกฤต  อุเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาสังคมศึกษา ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด