ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกุล คำเรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกุล คำเรืองศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัด