ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา บุตรเวียงพันธ์ ที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี (MD05)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา บุตรเวียงพันธ์ ที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี (MD05)