กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประจักษ์ อุ่นใจ

 

นางวีรวรรณ ศรีนัครินทร์

 

นางวิลัยภรณ์ บุณโยทยาน

 

นางเสาวนีย์ วงศ์วิชิต

 

นายกฤษณะ แก้วเสถียร

 

นางอรัญญา แสงสิริวิชโย

 

นายกิตติ นันตะสุข

 

นายธีรภัทร์ น้อยสา

 

นางนุจจรี เหมะธุลิน

 

นางสาวเบญจมาภรณ์ คำจุมพล

 

นางทัตพิชา ป้องเรือ