กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกิตติยา มุกดาประเสริฐ

 

นางสาวดารากุล ชุมปัญญา

 

นางสาวเรวดี ระภาเพศ

 

นายวุฒิชัย นาคแสง

 

นางสาวณัฎฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์

 

นางนิตยา บุญรักษา

 

นางธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์

 

นางวิลาวัลย์ คงคำ

 

นางภัทรามาส เพ็ญสุภา

 

นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร

 

นางสาวนิศากร วังคำ

 

นางสาวปิยวรรณ ชโลธร

 

นางสาวธัญชญา กระจายกลาง

 

นายชัยทวี มีไกรราช

 

นางสาววิไลวรรณ เปี่ยมหน้าไม้

 

นางกรกนก วันวัฒน์สันติกุล

 

นางสาวอภิญญา นามแสง

 

นายพงษ์ศักดิ์ บัวระภา

 

นายพงษ์เทพ สารนอก

 

นางสาวปาลิกา พืชสิงห์

 

นายประภาษ สมยาภักดี

 

นางสาววชิรญาพร ชำนาญเวช

 

นางสาวจุฑามาศ ไชยภักดี

 

นางสาวรุ่งทิพย์ นาถโกษา

 

นางสาววารุณี หน่อแก้ว