ไม่สังกัดกลุ่มสาระ

นางจิราวัฒน์ ยะชัยศรี

 

นางดวงสมร คำชมภู

 

นางนันทิยา จุลพงษ์

 

นางบังอร ใจอ่อน

 

นางสิริพรรณ นามละคร

 

นางสาวจันทร์จิรา พารา

 

นางธนตพร พูนปริญญา

 

นางสาวกัญญาพร คำทนต์

 

นางสาวโสภาพร อุ่นจางวาง