กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายรัฐศาสตร์ สวัสดิ์มูล

 

นายจิโรจน์ อณาชัย

 

นายวัฒนา สุวรรณคุณ

 

นายอัษฎาวุธ คำเนียม

 

นายวิษณุพงษ์ มังศรี

 

นายฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง

 

นายธนัญชัย ทาบุดดี

 

นายอุระ ศรีอิสาณ