กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอานนท์ มโนธรรม

 

นางอรพิน พานพินิจ

 

นางเตือนตา ศรีอัจฉริยะกุล

 

นางเกษมณี เรืองเพชร

 

นางราตรี ศิลารักษ์

 

นางมณีรัตน์ วุฒิสาร

 

นางสุชาดา เสียงเพราะ

 

นายปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

 

นางจาริยาณี แสนบรรดิษฐ์

 

นายประสาท พ่อคำจันทร์

 

นางลัดดาวรรณ์ ใจกลาง

 

นายทรงวิทย์ สุวรรณชัยรบ

 

นางชุติมา รายณะสุข

 

นายศักดา สินธุระวิทย์

 

นางสาวอาจรีย์ ฤทธิวงศ์

 

นายณพัชร เอกภูมิพัฒ

 

นายสายฝน กุละนาม

 

นางสาวดารินทร์ จันตะเสน

 

นายทศพล สิงห์คำมา