กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคันที โสมชัย

 

นางสาวประภากร นีละวงศ์

 

นางนวลจันทร์ สำนึก

 

นางวิภา มุ่งนากลาง

 

นางพูนสวัสดิ์ วะสาร

 

นางอรวรรณ ศุภวิทยาเจริญกุล

 

นางพรพิศ ผิวหอม

 

นางน้อมจิต ศรีอาจ

 

นางทัศนีย์วรรณ สามารถ

 

นายพุฒิสาร สุวรรณรงค์

 

นางสาววรวรรณ ราชพิลา

 

นางสาวชลลดา จักรุวงษ์

 

นายนัฐพล นามวงค์เนาว์

 

นางสาววนัสนันท์ ไตรธิเลน

 

นางสาวกีรติ พลศักดิ์ขวา

 

นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์

 

นายรุ่งชัย ศิริบำรุง

 

นางสาวยุพยง ทัศคร